Udhëzime Ligjore

E drejtë autori
E drejtë autori 2007 Xella International GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Të gjitha tekstet, imazhet, grafikat, zëri, video dhe pjesët e animuara dhe aranzhmanet e tyre janë subjekt të drejtave të autorit dhe ligjeve tjera për mbrojtje të pronës intelektuale. Ato nuk mund të kopjohen, modifikohen ose të përdoren në veb faqe tjera qoftë për qëllime komerciale ose përcjellje të tjerëve. Disa faqe interneti të Xella International GmbH përmbajnë imazhe që janë subjekt I të drejtave të autorit të palës dhe i posedon ato për përdorim në këtë faqe.

Produkte
Disa ndryshime mundësisht kanë ndodhur nga se disa faqe janë edituar p¨r herë të fundit në veb faqe. Të dhënat në këtë veb faqe duhet të trajtohen si të përafërta. Gabimet dhe ndryshimet përjashtohen. Ilustrimet poashtu mund të përmbajnë aksesuar që nuk janë pjesë e vëllimit të rregullt të shpërndarjes. Ndryshimet në ngjyrë mund të jenë të nevojshme për arsye teknike. Kjo veb faqe mund të indikojë shërbime të caktuara dhe mbështetje qe nuk janë të mundshme në disa shtete. Deklaratat në lidhje me çmimet dhe pajisjet standard, në lidhje me regulloret statutare dhe fiskale dhe konsekuencave, janë të aplikueshme vetëm në shtete të caktuara.

Marka të depozituara malli
Përveç kur deklarohet ndryshe, të gjitha markat e përmendura në internet faqet e Xella International GmbH janë marka të depozituara ligjërisht të mbrojtura të Xella International GmbH. E drejta e licensës
Xella International GmbH dëshiron t’ju ofrojë një program inovativ dhe informativ interneti. Andaj ne shpresojmë se do të jeni të kënaqur me dizajnin tonë kreativ ashtu si edhe ne. Sidoqoftë, kërkojmë mirëkuptimin tuaj se Xella International GmbH është e obliguar të mbrojë pronën intelektuale, përfshirë patentat, markat e depozituara të mallit dhe të drejtat e autoriti dhe këto faqe të internetit nuk prezantojnë autorizim të drejtave të licencës në pronën intelektuale të Xella International GmbH.

Përgjegjësia dhe garncioni
Xella International GmbH I jep këto informacione pa ndonjë provë ose garancion, qoftë e shprehur ose e heshtur. Ne poashtu përjashtojmë të gjitha garancionet implikuese në lidhje me marketimin, përputhjen për funksione të caktuara ose pajtimin me ligjet dhe patentat. Edhe nëse supozojmë se informatat janë të sakta, nuk mund të përjashtohet se e njejta përmban gabime dhe jo saktësi për çka dhe nuk mbajmë asnjë përgjegjësi.

Mbrojtja e të dhënave
Xella me kënaqësi ju mirëpret në veb faqen tonë dhe ju falënderon për interesin në kompaninë tonë dhe produktet tona. Ju garantojmë se privateja juaj do te respektohet gjatë vizitës tuaj në prezencën tonë të internetit ashtu që ju mund të relaksoheni dhe të kënaqeni gjatë qëndrimit tuaj.. Mbrojtja e të dhënave tuaja personale gjatë përpunimit është një çështje shumë e rrëndësishme për ne dhe I jepet prioritet madhor në gjithë proceset tona të biznesit. Ne i përpunojmë të gjitha dhënat personale të mara gjatë vizitës tuaj veb faqes tonë, konform kërkesave kryesore të vlefshme në shtetin ku faqja gjegjëse e internetit është e administruar. Duke qenë 100% pronë subsidiare e Haniel Bau-Industrie GmbH, politika jonë për mbrojtje të dhënave është incidentalisht e bazuar në kodin e sjelljes në fuqi të Haniel Bau-Industrie GmbH. Veb faqet e Xella International GmbH mund të përmbajnë lidhje të furnizuesve që nuk janë të përfshirë me këtë deklaratë për mbrojtje të dhenash. Kundrejt monitorimit të kujdesshëm të përmbajtjeve, ne nuk mund t ë pranojmë përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre lidhjeve të jashtme; përmbajtja e tyre është përgjegjësi ekskluzive operatorëve të tyre.
Xella International GmbH respekton sferën tuaj private dhe personale.

Mbledhja dhe procedimi I të dhënave personale
Kur ju vizitoni një faqe interneti në veb serverin tonë automatikisht regjistrohet emri I furnizuesit tuaj të shërbimit të internetit; veb faqja nga na vizitoni ju dhe kohëzgjatja e vizitës tuaj. Xella përdor Cookies me qëllim të ndjek preferencat e vizitorëve dhe konform asaj të jetë në gjendje krijojë një dizajn optimal për veb faqet tona. Cookies janë skeda të vogla që përkohësisht rruhen në diskun tuaj. Informata e përmbajtur në këto Cookies përdoren që të facilitojnë ecjen dhe mundësojnë një shkallë të lartë të lehtësimit për përdoruesin në një veb faqe. Ju sigurisht që mund të shikoni veb faqet tona pa I aktivizuar Cookies. Cookies tona nuk përmbajnë informata specifike për persona dhe privatja juaj është e mbrojtur në perfeksion. Shumica e kërkuesve i pranon Cookies automatikisht. Ju mund të ndaloni Cookies të ruhen në diskun tuaj të fortë me zgjedhjen dhe rregullimin e opcionit *Accept no Cookies* në kërkuesin tuaj. Informacioni I dhënë nga prodhuesi i kërkuesit tuaj do t’ju sqarojë detajet se si kjo funksionon. Nëse sidoqoftë ju i keni ç’aktivizuar Cookies, kjo mund të rezultojë në restriksion të disa funksioneve të ofertave tona. Të dhënat personale janë në çdo rrast të ruajtura vetëm nëse i keni dhënë këta vetë, p.sh. gjatë regjistrimit, përgjigje në anketë, pjesmarje në garë ose gjatë kontraktimit.

Përdorimi dhe përcjellja e të dhënave personale dhe kufizimi i qëllimit
Xella përdor të dhënat tuaja personale vetëm për qëllime të administrimit teknik të veb faqeve të saj, për administrim të konsumatorëve, anketave për produkte dhe për marketing vetëm në sasi që Xella ka nevojë për rrastïn konkret.
Gjithë regjistrimet ose përcjelljet e të dhënave personale për institucionet publike ose autoritetet do të jetë ekskluzivisht brenda kërkesave të ligjeve të aplikueshme. Anëtarët e stafit tonë, agjensionet dhe subsidaritë kanë qenë të përcjellur nga ne të mbajnë një besueshmëri strikte dhe të jenë në pajtim me kodin standard të sjelljes profesionale.

Opcioni për pjesmarje
Duam të përdorim të dhënat e juaja t’ju informojmë për produktet dhe shërbimet tona dhe të hulumtojmë nevojat e juaja aty ku duhet. Ju, nënkuptohet, nuk keni asnjë obligim të merni pjesë në anketime të tilla. Nëse nuk dëshironi të merni pjesë, muns të na njoftoni me letër në çdo kohë; ne do ti bllokojmë të dhënat gjegjëse menjëherë.

E drejta për informim
Xella do të ju informojë menjëherë sipas kërkesës me shkrim, në pajtim me ligjet aplikuese, në lidhje me rruajtjen e të gjitha dhënave personale nga ana e Xella-s, nëse ka sish. Përkundrejt tentimeve tona të sigurojmë të dhëna të sakta dhe aktuale, mund të ndodh që të dhëna të caktuara janë jo të sakta. Ne do ti korigjojmë këto informacione menjëherë sa të na informoni ju për ndryshimet e nevojshme.

Siguria
Xella International GmbH ndërmer hapa teknike dhe organizative sigurie të sigurojë që të gjithë të dhënat që I administrojmë ne janë të mbrojtura nga manipulimet e rrastit ose të qëllimshme, humbje ose të sigurta nga qasja e palës së pautorizuar të tretë. Masat tona të sigurisë janë subjekt i revidimit konstant konform zhvillimeve të fundit teknike.

Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni nëse keni pyetje në lidhje me procesimin e të dhënave tuaja personale në Xella. Ne do të jemi të këaqur të dëgjojmë nga ju nëse ju keni nevojë për informata të mëtutjeshme ose doni të propozoni përmirësime ose regjistroni ankesë.